Information

a

Trafiksikkerhed på Skovej

Grundejerforeningen har fremsendt flg. Brev til vejingeniør Michael Einfeldt

 

Fra vores skriftlige og mundtlige henvendelser, er vi som grundejerforening meget bekymrede over Skovvejs tilstand, og for sikkerheden for de bløde trafikanter på vejen.
 
Vi har nu for foreningens midler og i forståelse med statsskoven bekostet slåning af stengærdet på Skovvejs sydside, for at øge den tilgængelige vejbredde. Men der er fortsat problemer med sten og beplantning på nordsiden flere steder, trods vores skriftlige opfordring til lodsejerne om at bringe forholdene i orden. 
 
Vi vil derfor nu anmode kommunen om, som vejmyndighed at pålægge alle lodsejere at leve op til reglerne om at friholde det tinglyste vejareal, således at de bløde trafikanter kan undvige bilerne, og så skolebussen kan passere. Eller med andre ord: i henhold til Bekendtgørelse af lov om private fællesveje af 27/12 2014 § 14, vil vi som vejberettigede i forhold til 3550 Skovvej anmode kommunalbestyrelsen om at tage stilling til, om vejen er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang.
 
Denne anmodning er også begrundet i at Skovvej generelt nu er i ret dårlig stand - ikke mindst sammenlignet med Klokkekildevej. Der er flere steder huller gennem to slidlag, og der er problemer med vandpytter på vejen. I følge vores vurdering skyldes pytterne ikke tilstoppede dræn, men vejens hældning og omgivelser. Huller og pytter vil formentlig kun blive værre når der kommer frost til vinter. Og hvis vejens dårlige stand direkte eller indirekte bliver årsag til trafikulykker med personskade, er det jo et tungt ansvar for alle interessenter. 
 
Men som vi tidligere har talt om, er det jo kun kommunen, der kan tage et initiativ til en forbedring af forholdene, ved at afholde vejsyn. 
 
 
Vi vil derfor gerne udbede os en plan for, hvornår Skovvej står for tur til vedligeholdelse og udbedring. Det kan blive dyrt for alle parter at vente

Steen Andersens billede show om Buresø fra istiden til nu

Buresø fra istiden og til nu

Snerydning

I forbindelse med den voldsomme snemængde der kom tidligere på året vil vi oplyse at man kan kontakte Anlægsgartnermester Robert Smith Sørensen på tlf.4818 3318 til lokal snerydning af vej.

Skovens Produkter

Der er flere muligheder for at købe brænde direkte fra skoven, og da Naturstyrelsen har beskrevet dette rigtig godt på deres hjemmeside – også med søgemuligheder for de lokale skove – vil vi her blot henvise til de relevante sider med links.

På Naturstyrelsens hjemmeside er der endvidere gode råd til korrekt fyring i brændeovn samt yderlige links til god viden om fyring med brænde.

Brænde

Der kan være rigtig god økonomi i at sanke i skoven eller at slå sig sammen med naboer om at købe større partier.

Link til "skovens produkter"

Sankning

Hvis du vil ofre lidt arbejde og nogle gåture i den skønne skov, er et sankekort nok den billigste måde at købe brænde på.

Link til sankekort og priser

 

Skovens andre produkter

Ud over brænde byder skoven på mange andre produkter som pyntegran og andre årstidsbestemte produkter, men også udendørsmøbler af skovens træ. Se mere ved at klikke på ovenstående link.

Link til Naturstyrelsens netbutik

Bekæmpelse af Bjørneklo

Egedal Kommune udfører fra 2012 og frem bekæmpelse på egne arealer og langs stier, hvor den kan generere færdslen. Du kan indberette forekomst af bjørneklo eller kommentere de registreringer vi har af planternes voksesteder under "selvbetjening".
En effektiv bekæmpelse af kæmpebjørnekloen kræver viden og indsigt i valg af bekæmpelsesmetode. På denne side kan du bl.a. finde vejledning til valg af bekæmpelsesmetode og beskyttelsesudstyr.
  
Egedal Kommune udfører fra 2012 og frem bekæmpelse på egne arealer og langs stier, hvor den kan generere færdslen. Du kan indberette forekomst af bjørneklo eller kommentere de registreringer vi har af planternes voksesteder under "selvbetjening".
 
Findes der kæmpe-bjørneklo på din ejendom skal du igang med at bekæmpe bjørnekloen. Se tidsfristerne på Egedal Kommunes hjemmeside.

 

Link til info. om bekæmpelse af Bjørneklo

Solcelleanlæg gode råd

Egedal kommune har udgivet en vejledning med gode råd til etablering af solcelleanlæg.

I bunden af dokumentet findes mange gode links.

 

Bestil din egen Flextur

Flextur er et fleksibelt supplement til de almindelige busser og S-tog. Alle borgere kan benytte Flextur mellem kl. 06 og 23. 

Du kan bestille Flextur på movia.flextrafik.dk, på Flextur app'en eller på telefon 7026 2727

En Flextur skal være bestilt senest to timer før og tidligst 14 dage før du vil hentes. Når du bestiller, finder Movia det tidspunkt som ligger tættest på det, du ønsker. Du bliver hentet direkte ved kantstenen i Taxa eller Liftvogn (Kørestols brugere bliver altid hentet i liftvogn).